top of page

Obchodní podmínky

​ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě www.westmotoskola.cz, který je provozován společností WestmotoHB s.r.o., se sídlem Tovární 299, 33012 Horní Bříza, IČO: 10899332 , DIČ: CZ10899332 C 40775/KSPL Krajský soud v Plzni (dále jen „Prodávající či Provozovatel“). Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti stran v oblasti prodeje služeb a zboží mezi Provozovatelem a druhou smluvní stranou (dále jen „Kupující“).  OP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístněné na adrese www.westmotoskola.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy.  Odchylná ujednání ve smlouvě mají vždy přednost před ustanovením těchto OP. Ustanovení OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu s prodávajícím lze uzavřít v českém jazyce.  Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Na tyto OP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

DEFINICE ÚČASTNÍKŮ PRÁVNÍHO VZTAHU

 1. Kupujícím je spotřebitel nebo osoba která spotřebitelem není, obvykle podnikatel.
  Kupující se v případě zakoupení účasti na výukové nebo výletní motocyklové akci stává tzv. Účastníkem.

 2. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na příslušných nákupních dokladech.

 3. Podnikatelem se rozumí jiná osoba než spotřebitel, tedy zejména:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. příslušníci svobodných povolání), 

  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu.

 4. Smlouvou nebo kupní smlouvou se rozumí smlouva uzavřená o konkrétním prodeji zboží či služeb prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího a v souladu s těmito OP mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jsou-li předmětem prodeje služby, nebo je-li předmět prodeje smíšený, uplatní se pro její výklad kromě těchto OP přiměřeně ustanovení o kupní smlouvě, stejně jako ustanovení o příslušných dílčích smluvních typech dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

 5. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Podnikatelem, výslovně neupravené těmito OP ani výslovně neupravené kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

UZAVÍRÁNÍ SMLUV

   1. Rozhraní Webové stránky (dále jen „webové rozhraní“) obsahuje nabídku služeb a zboží Prodávajícího, nabídka služeb Prodávajícího spočívá například v lekci bezpečného ovládání motocyklu, v lekci bezpečné jízdy na motocyklu, zážitkových kurzech, fotografie pořízené na kurzech, apod.

   2. Ceny jsou ve webovém rozhraní standardně uvedeny jako smluvní, včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a bez nákladů souvisejících s dodáním zboží. Po dokončení výběru služeb a zboží jsou Kupujícímu zobrazeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním služeb a zboží. Pro Kupujícího, který je spotřebitelem, jsou před odesláním objednávky zobrazeny konečné ceny včetně DPH a všech dalších poplatků. Nabídka Prodávajícího a ceny jsou aktuální a platné a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

   3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

   4. Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena, dojde k uzavření kupní smlouvy následujícím způsobem. Kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář může obsahovat zejména informace o objednávaném zboží či službách (objednávané zboží či služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), způsobu úhrady jejich ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby nastalé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí její přijetí na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Smluvní vztah z kupní smlouvy vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptace) Kupujícímu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů či důvodů uvedených v těchto OP.

   5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) či o zajištění zaplacení ceny.

   6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech až do okamžiku vydání objednaného zboží Kupujícímu či odeslání objednaného zboží k přepravě odstoupit od kupní smlouvy; půjde zejména o případy, kdy by byly nabízeny chybné ceny či parametry zboží nebo Prodávající není schopen zajistit dodání předmětného zboží či poskytnutí služeb.

   7. Součástí potvrzení objednávky zaslaného Prodávajícím Kupujícímu je shrnutí obsahu kupní smlouvy s připojeným textem těchto OP.

   8. Není-li ve webovém rozhraní uvedena cena, dojde k uzavření kupní smlouvy následujícím způsobem. Prostřednictvím webového rozhraní, e-mailem, telefonicky, poštou nebo jiným způsobem je možné Prodávajícímu doručit nezávaznou poptávku. Na základě takové poptávky zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem návrh na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah vzniká v tomto případě doručením přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (akceptací), které Kupující zašle Prodávajícímu. K uzavření smlouvy může dojít také v písemné formě.

   9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

   10. Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce takového zboží bude Prodávající Kupujícího kontaktovat za účelem dohodnutí výše zálohy a Kupující se zavazuje po dohodě uhradit Prodávajícímu zálohu na prodejní cenu zboží v dohodnuté výši. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. Pro úhradu zálohy se přiměřeně použijí platební a dodací podmínky uvedené v části IV. a V. těchto OP, Prodávající akceptuje uvedené platební prostředky. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu nebo v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím.

   11. Uzavřená smlouva bude uložena u Prodávajícího a ten k ní v případě potřeby umožní Kupujícímu přístup.

   12. Kupující souhlasí s tím, že během akcí Prodávajícího budou pořízeny fotografie/video/audiozáznam (dále také jen „Záznam“) jeho/její osoby.  Kupující souhlasí s užitím pořízených Záznamů, ať již v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Prodávajícího, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. katalogy, webové stránky, FB, IG, další tiskoviny apod.).
    Rovněž Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Prodávajícího.Kupující souhlasí s tím, že Záznam může být změněn, použit jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jeho část. 
    Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající tyto materiály, případně i ve spojení s jeho identifikačními údaji výše, zpracovával za účelem archivace, prezentace na sociálních sítích a webových stránkách a za účelem poskytování licencí k těmto Záznamům.                       
    Kupující prohlašuje, že si je vědom/a, že tento souhlas může kdykoli odvolat, a to emailem doručeným na mailovou adresu westmotoskola@gmail.com případně zprávou doručenou na další kontaktní místa Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).

   13. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

   14. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

   15. Jaké jsou podmínky vrácení peněz? Prodávající umožňuje vrácení peněz pouze v rozsahu zákonných práv Kupujícího, jak je uvedeno níže. Vrácení peněz bez uvedení důvodu mimo tento rámec není možné.

   16. Jak by měl Kupující postupovat? Pro vrácení peněz Kupující kontaktuje Prodávajícího emailem na adrese westmotoskola@gmail.com a specifikujte písemně Váš požadavek.

   17. Za jakých podmínek a v jakém časovém rámci je vrácení zboží nebo peněz možné? Vrácení zboží a vrácení peněz v případě objednaných, ale nečerpaných služeb je v souladu s § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 občanského zákoníku možné v případě odstoupení od smlouvy Kupujícím nebo Prodávajícím. Odstoupit od smlouvy může Kupující, kterým je spotřebitel, ve lhůtě 14 dnů. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

   18. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

   19. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

   20. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

   21. Kdy Kupující vrácenou částku obdrží? Lhůta k vrácení ceny činí 30 dnů, cena bude vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena. Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího (výhrada vlastnického práva).

   22. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

   23. online platba kartou (okamžitá platba přes platební bránu ),

   24. bankovní převod (zálohová faktura, výběr měny Kč nebo €) na účet společnosti WestmotoHB s.r.o. vedený u MONETA, číslo účtu: 254131000/0600, IBAN: CZ3206000000000254131000, SWIFT kód: AGBACZPP, a to do tří (3) dnů ode dne po provedení objednávky,

   25. online bankovní převod (rychlý převod peněz z vaší banky přes platební bránu PayPal).

   26. Po připsání peněz na účet Prodávajícího je Kupujícímu zaslán doklad o zaplacení.

   27. Ceny za náklady na platbu, které budou případně Kupujícímu přičteny k ceně zboží či služeb se zobrazují v elektronickém nákupním košíku v závislosti na výběru země dodání před odesláním objednávky.

   28. Zaplacený účastnický poplatek za bezpečnostní motocyklovou akci se (mimo rámec zákonného oprávnění Kupujícího odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem) nevrací, účastník je však kdykoli oprávněn převést svoji účast na jinou osobu.

   29. V případě, že bude akce zrušena, zejména z důvodu vyšší moci, opatření k ochraně veřejného zdraví či jiných obdobných opatření, zavazuje se Prodávající uspořádat akci náhradní, a to v nejbližším vhodném termínu. V takovém případě nejde o zrušení smlouvy o poskytnutí služeb, ale o změnu termínu konání ze strany provozovatele. Pokud Účastník se změnou termínu nesouhlasí, může v příslušném rozsahu odstoupit od smlouvy, na základě které se měl akce účastnit.

   30. Kupující může při nákupu v elektronickém nákupním košíku uplatnit kupóny na slevy (vouchery) vystavené Prodávajícím. Podmínky užití voucheru se řídí vždy podmínkami konkrétní akce (např. doba platnosti, vázanost na konkrétní produkty), v rámci které byl voucher vystaven. Je možno uplatnit pouze jeden voucher na objednávku a vouchery nelze kombinovat s dalšími slevami. Pokud Prodávající zjistí použití voucheru v rozporu s podmínkami, voucher může zneplatnit, o čemž Kupujícího informuje.

   31. DODACÍ PODMÍNKY

   32. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu ve webovém rozhraní. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 3 dny u zboží, které je skladem. V běžných případech zboží Prodávající expeduje do 3 pracovního dne od uhrazení plné výše kupní ceny. Pokud zboží skladem není, ale je možné ho objednat, bude u dané položky uvedeno „NA DOTAZ“ a v tomto případě je lhůta dodání sdělena Prodávajícím individuálně (telefonicky, případně e-mailem).

   33. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

   34. Ceny za náklady na dopravu se zobrazují v elektronickém nákupním košíku v závislosti na výběru země dodání.  

   35. PRÁVA Z VAD A REKLAMACE

   36. Kupující je povinen po převzetí bez zbytečného odkladu zkontrolovat stav doručeného zboží a uplatnit případnou reklamaci u Prodávajícího.

   37. Kupující může uplatit reklamaci e-mailem na adrese westmotoskola@gmail.com, případně v provozní době osobně na provozovně uvedené na adrese:Westmoto, Tovární 299, 33012 Horní Bříza  a to se specifikací reklamovaného zboží, popisem závady, požadavkem na vyřízení reklamace a případnými dalšími informacemi nutnými pro vyřízení reklamace, například kontaktním telefonním číslem. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

   38. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace. Kupující předá či doručí zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

   39. Prodávající odpovídá za bezvadný stav zboží při prodeji. Pokud má převzaté zboží nedostatky, např. nemá sjednané či oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, je nekompletní, liší se množstvím, hmotností, mírou,  nebo jeho jakost neodpovídá jiným závazným parametrům, Kupující může u Prodávajícího uplatnit do dvou let od převzetí zboží nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to neúměrné povaze vady, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze některé součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

   40. Během 12 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

   41. Prodávající není povinen reklamaci Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

   42. Prodávající odpovídá za vady jen v zákonném rozsahu, zejména neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení pokynů k užívání zboží, či mechanického poškození. Prodávající neodpovídá rovněž za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží Kupujícím.

   43. Prodávající odpovídá také za vady vzniklé po převzetí zboží v dvouleté záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží či v připojeném návodu. V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat v případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy: odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; bezplatné odstranění vady opravou; přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

   44. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

   45. Vyskytne-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třikrát stejná vada či čtyřikrát rozdílné vady) nebo má zboží větší počet vad (tři nebo více vad současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.

   46. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o dalším postupu Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

   47. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

   48. ŘEŠENÍ SPORŮ

   49. Prodávající vykoná vše potřebné pro smírné řešení sporů ke spokojenosti obou stran.

   50. V případě, že by však došlo mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo  ze  smlouvy  o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
    Česká obchodní inspekce
    Ústřední inspektorát - oddělení ADR
    Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
    Email: adr@coi.cz
    Web: adr.coi.cz

   51. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   52. OBECNÁ USTANOVENÍ

   53. 1.Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také:

   54. a)náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

   55. b)údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,

   56. c)v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,

   57. d)v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

   58. e)v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),

   59. f)pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis

   60. g)údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

   61. h)údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

   62. i)jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, a

   63. j)údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

   64. 2.Údaje podle odstavce 1 písm. f), g) a h) může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

   65. 3.Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v odstavci 1 písm. f), g) a h).

bottom of page